is toegevoegd aan uw favorieten.

De peinzende kristen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEN DOOD OPGEWEKT. IOJ

zal myn'beftryder beteugelen, en eene'opbinding geven aan het overblyffel der grimmigheid van hem, wiens toorn, ais zyn tyd kleen is, wel ligt groot zal zyn. —— Myne laatje uitgangen van geloof en liefde , de jongfte aanbevelingen van eene ziel, die op het vertrekken ftaat, in zyne hand , zal Hy ontvangen met een kenbaar genoegen, en ze beandwoorden met eene vriendelyken lach, minzamer welligt dan alle de voorigen, —* In allen geval Jefus ftaat voor het einde, en die Man, die grote Boas, zal niet rusten, voor dat alles is afgedaan.

Myn lighaam, het is waar, dien lieven medge» zei van myne ziel, rake ik by het fterven kwytj maar laat ik denken; —- hoedanig is dat lig* haam, dat ik af zal leggen? een broos, katyvig lighaam, eene bouwvallige lemenhut, eenebelemmering veelal voor mynen geest, een tabernakel, waar in ik met bezwarenis zuchte, eèn broeinest van begeerlykheden, eene fterkte, waar uit de zonde veelal myn'geest befpringt, eene deur, waar door duizend verzoekingen binnen treden, een kerker voor mynen geest, een gewicht, dat nedertrekt, en onderhoudt, een lichaam der zonde, een G 4 vleesch.