Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Morgen Nachtmaal. 6j

het fterven; hunne bezwykende hoofden hebben

nedergelegd. liet is volbracht: alles, wat in

Gods, mynes Vaders, raad gefchreeven ftond; alles, wat het eeuwig ontwerp der verlosfing inhad, alles, wat ik in den raad des vredes vrywilligopmynam* al wat ter herftelling van de gefchondene eere der oneindige majefteit nodig was. — Het is volbracht: alles, wat nodig was en is, om zondaren wezcnlyk en beftendig gelukkig te maken. Alles, ter volbrenging waar van ik in de wereld kwam, al de fmaad, hoon, verlating, en alle die gehoorzaamheid, die nu haar toppunt, haar vol beflag, bekomen heeft. De vloek en toorn zyn gedragen, weggedragen. Dood cn hel zyn overwonnen. De overtreding is gefloten* de zonde verzegeld, de ongerechtigheid verzoend, eene eeuwige gerechtigheid aangebracht. Gods gunst verworven. De weg geopend tot den troon. Het handfehrift der zonde verfcheurd. Der wet haar eisch ontzegd. De kop der helfche flangë vermorzeld. De dood zyn' prikkel kwyt. De oude mensch ter dood gedoemd,

rechtshalve geftorven. God verzoend. Het is

volbracht. Voor alles, wat noch volbracht moet

worden: is nu de grond gelegd met eene zeker* !£ heid,

Sluiten