is toegevoegd aan uw favorieten.

Wijsgeerige verhandelingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IOA W I] SGEERTGE

het zig zelve, en verzadigt zig met de gewaarwording der Aanwezens, die, even als de zagte en ftille gewaarwording der gezondheid , ons doordringt , en bekwaam is om ons , in eenen gezonden toeftand van Ziel en Ligchaam, geduurende een geruimen tijd te bevredigen. Ten minften is het goede , dat wij in deeze gefteldheid genieten , het duurzaamfte van alles wat wij hebben, het welk mij voornaamlijk aanzet, de Rust voor den eigenlijken natuurlijken toeftand van het menfehelijke Hart te houden. Deszelvs aangenaame en onaangenaame beweegingen eindigen doorgaans daar in, en wij verlangen zelvs bij de eerften eindelijk wederom naar Rust, welkers genot wij dus voor het aangenaamfte, ten minften voor dat geene verklaaren , het welk het noodzaaklijkfte en bestpasfende voor ons is. Wil iemand deezen toeftand van het Hart reeds Genoegen of Vreugd noemen , zo kan hij zulks onzencwege gerustelijk doen. Wij ftrijden niet over woorden, en ieder een heeft vrijheid eene andere uitdrukking bij een en dezelve zaak te gebruiken , en nogtans even het zelve daar onder te verftaan , wat wij meenen. Anders mogt het fehijnen , als of wij geheel eenftemmig dachten, en niets meer dan anderen wisten, en zulks ftaat voor een Geleerden niet goed. Beter is het ondertusfchen

YOQJr