is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven aan een' vriend over het tweede geschrift of de dertien brieven van [...] Zacharias Henric Alewyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 24Ö ;

zonder zich daadlyk tegentefpreken, dat gevoelen verdedigen , en , door fchoolfchc denkbeelden en ydele fpitsvindigheden bedrogen , fpyt het natuurlyk menfchengevoel , gelooven , dat het zelve met de waarheid overeenkwam: iets, welk, myns oordeels, ten aanzien van veele, by fommigen aangenomen , leerftellingen plaats heeft.

Eer ik hier afftap ; wil ik u nog doen opmerken , dat de fchryver , in zyn tweede tcgenfehrift, andere taal voert, dan hy deed in zyn eerfte. Daar was het : ik laat bekwamer taalkenners beëordeelen , of Kalvinus gepaster woord had kunnen gebruiken. Maar in alle geval zal het 'er weinig toe doen, of hy wat meer of min fraai Latyn gefchreven heeft. De vraag, waar op het aankomt, is enkel, wat is de zin en meening (c)? Doch nu is de man veel ftou'.cr en bcördeelt alles zelf. Qudntum mutatus ab Ulo!

Ik ga over tot zyne nederduitfche taalgeleerdheid. Hier zien wy wederom kwade trouw en eigendunklykheid om ftryd den meester fpeeien,

Foor-

i^c) Handvol bl. 94,