Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Godsdienstvrienden. xxxv

ftantfche Christenen, bij eene vacature, bijzonderlijk ten Platten Lande, en vooral zo die wat lang duurt, als mede ingeval van ziekte of afwezigheid harer eigene Leeraaren, zeer veel lijden, en dat daar door tevens aan andere nabuurige Gemeenten geen gering nadeel wordt toegebragt; naardien zoodanige Gemeenten, die door het vertrekken harer Leeraaren na elders, of derzelver ziekte of afwezigheid ledig liaan, in het geheel geene openbaare Godsdienilige bijeenkomften houden, ten zij wanneer een nabuurig Leeraar haar daarin te hulpe komt, doch waardoor dan deszelfs eigene Gemeente moet ledig Haan. Natuurlijk was dus de vraag: kan, behoort de openbaare Godsdienstoefening niet derwijze ingerigt te worden, dat eene vacante Gemeente daarin zonder Leeraar werkzaam is, en dat zoodanige Gemeente,welke door haren eigenen Leeraar, om welke reden ook, niet kan geftigt worden, cgter Godsdicnftig vergadert, en al dat gene verrigt, welk eigenlijk tot den openbaaren eerdienst behoort? Aan den anderen kant acht geevende zoo op de ontelbaare menigte Leerredenen (om van de zoo noodzaaklijke Katechizatien en andere *** 2 Ampts-

Sluiten