is toegevoegd aan uw favorieten.

Vier verhandelingen over de oorzaken van het verval in den openbaren eerdienst, en de middelen van deszelfs herstel, ter beantwoordinge eener prijsvrage van een gezelschap vrienden van godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 79 )

reeds zedert jaaren haare kracht verlooren? Hoe vele belijders zijn er, die ze niet eens recht kennen? die ze nooit gelezen hebben? Ja klagen niet oprecht rechtzinnige Leeraars en Ledematen, dat er zelfs Leeraaren gevonden worden, die, gelijk de Hoogleeraar van de Wijnpersse zich uitdrukt: „ het geoorlofd achten, het „ Leeraarampt te aanvaarden cn zig te laten bezoldigen „ bij Gemeenten, naar welker belijdenis men zich, zon„ der die te gelooven, fchikt, tot dat de weg bereid en de „ kans veilig zij, om een ander gevoelen te verbreiden?"(*f)

Doch de formulieren wierden eens wederom op publiek gezag gehandhaafd, (het al of niet geoorloofde en rechtvaardige van deze daad eens daargelaaten,) wel nu, wat zou dit baaten ? Zou het de"- gevoelens veranderen ? (e) Zou het niet veel eer huichelaars maaken; cn, daar de Menfehen altijd naar het verbodene trachten, zou het niet zelfs het getal der onrechtzinnigen, en de overhelling tot onrechtzinnigheid, vermeerderen? Dit leert immers

' de eeuwen oude ondervinding? Nog ééns, waartoe

dan het bepaald verbindende der formulieren langer gehouden , daar ze toch indedaad hare verbindende kragt reeds verloren hebben, en door geene bevelen van menfehen ooit zullen of kunnen weerom krijgen? Zij die ze gelooven, zullen ze blijven gelooven, al zijn ze er ook niet

meer

00 Verhandeling over de Godheid van Christus pag. 15.

CO D- van de Wynpersse Inftitut. Metaphys, L. B. 1770.§.4(59—48$.