is toegevoegd aan uw favorieten.

Vier verhandelingen over de oorzaken van het verval in den openbaren eerdienst, en de middelen van deszelfs herstel, ter beantwoordinge eener prijsvrage van een gezelschap vrienden van godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• C 103 )

'De raad der voorzichtigheid omtrent het onderwerp, dat wij behandelen, komt ge volgelijk hierop-neder, dat men, liever dan eene verhaaste of roekelooze pooging te doen, de gelukkige uitkomst der zaake van den tijd te gemoet zie, en nu alleen, ten einde dat heil eerlang te gewisfer daagc, den weg daartoe, zo veel doenlijk, bereide. Te meer reden is er voor dusdaanige bedaarde wijsheid, nadien zich de hoop op eenen goeden uitflag niet onduidelijk in het afgelegen toekomftige voordoet.

Jmmers herdenken wij, met welke rasfe fchreeden, in. het korte tijdvak van omtrent de anderhalf eeuwe , na het eindigen der Godsdienfiige Vervolgingen, de Verdraagzaamheid en Verlichting in ons Vaderland gevorderd zijn, offchoon men al dien tijd de voorrechten eener heerfchende Kerk zag ff and grijpen, en te worftelen had met een vierfchaar van Rechtzinnigheid, die de Vrijheid der Drukpers alomme kluisterde, en haare onderhoorigen bij den minften waan van overtreeding brandmerkte, hekelde, en a!s ketters doemde: dan fchijnt het uitgemaakt te zijn, dat zich alles thans, met eene nog veel grootere fnelheid, tot de gewenschte vereeniging der Hervormden haasten zal, nu deeze hindernisfen zijn weggeruimd, en er veel te zamen loopt om dezelve in tegendeel uittewerken.

De uitgebreidfte Vrijheid naamelijk van denken, fpreeken, leeren, en fchrijven, in het Nederlandsch GemeeN 11e-