Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 500 )

F*££ ' •'•'-Si v. f

Inzondcrlieid nochthans is daaraan gelegen, dat het openbaar Onderwijs van het aankomend gedachte, welk tot hiertoe, belaas! in bcfchreicnswaardigcn toeftand is, en aan de kleenachting van den Godsdienst niet weinig voedfel verfchaft, op beteren voet gebragt worde. Onder het oud, en thans vernietigd Bewind, leerden de Aanzienlijken, die op Ambten aasden, op het allermeest hunne belijdenis of leerboek der Rechtzinnigheid, werden daarop, hoe onkundig van het Wezen, en de gronden der Christelijke Openbaaringe, tot Ledemaaten der Kerke aangenomen, en vervolgens uit gunde, meer dan naar verdiende, met Bedieningen, of hooge Waardigheden, bevoordeeld. Omtrent het gros des Volks, met naame ten platten Lande, had naauwelijks eenig toezicht op hunne opleidinge plaats, en het febeen onverfchillig, of zij in handen van kundige, en braave, dan wel van onkundige en zedenlooze Meesters vielen. Geen wonder des, dat de grootde meenigtc buiten flaat zijn, eene verdandige Christen Leerreden, die zij in de Kerken hooren, te verdaan, en daarom over het algemeen eer uit fleurige gewoonte, dan om dichtinge wegtedraagen, zich ten dage der Ruste naar het Bedehuis fpoeden. Geen wonder, dat de Konst van leezen, en fchrijven, van weinigen, en dan nog onvolmaakt, gekend wordt ouder de geringen, daglooners, cn werk»

Sluiten