Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 201 }

Heden. Geen wonder, dat veelen, zelfs onder de Hervormden , en meer gegoeden, in die allernoodigfte weetenfchap voor hun Burgerlijk leven genoeg ervaaren, naauwelijks eenigen lust voeden voor verdere oefening des verftands, en dat hunne Godsdienftige kennis zich tot het ingeftampt Leerftellige hunner Kerkgemeenfchap fchier geheel bepaale.

Hier derhalven, indien wij eene rechts verlichtinge waarlijk wenfchen, en verlangen het menschdom onderweezen te zien in de gewigtige kennis zijner betrekkingen, en pligtcn, opent zich voor ons een ruim veld van verbeteringen. Zullen wij nu, zo ver onze kennisfc reikt, met een Wijsgecrig oog onderzoeken, hocdaanige middelen noodig zijn, om op dc best mogelijke wijze dat heilrijk einde te bereiken? Maar, hoe aangenaam en nuttig deeze uitvoerige taak te achten zij, het beftek onzer Verhandeling gchengt niet, dat wij ons daartoe inlaaten. Genoeg zij het voor 'ons oogmerk, alleen het volgende aantemerken. Nadien de Hooge Overheid deezer Landen , blijkens de openbaare Berichten , zich de opvoeding des Volks, eene zaak van het uiterst aanbelang voor eenen vrijen ftaat, met allen ernst aantrekt, durven , en moeten wij ons hier van alles goeds beloovcn. Het fchijnt toch niet moeielijk te zullen vallen, de leerwijze in defchoolên, ja ook het openbaar, en bijzonder onderwijs van den Godsdienst, N 5 naar

Sluiten