Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C5& NEDERLANDSCHE

af te houden: te meer, alzo de Portugeezen van den oever dapper op hem fchooten. Niemand van de onzen verloor hét leeven in dit gevegt. Vier van Ma wierden gekwetst , en onder deeze de Admiraal zelve , die aan zyne Rondas met een Musketkogel wierdt getroffen, zo dat hy op zynen rechter arm afftuitte. Van de Portugeezen wierden twee of drie gedood , en verfcheiden gekwetst. Onder het oog van den Akayre en van alle de inwooners van Puorto Dale, was dit gevegt voorgevallen.

De Admiraal, zich van den landwind willende bedienen , ging nog dien zelfden avond onder zeil, met het Jacht , en liet het vervolgens wederkeeren van waar het gekoomen was.

Op den twaalfden der maand bevondt zich de Admiraal omtrent Refrisco. Hier wierdt hy van een troep Negers met hunne fehuitjes overvallen en naakt uitgekleed , als mede aan de beide handen gewond. Dus begaf hy zich na land , daar hy van de Franfchen, die 'er met hunne fchepen lagen, ontvangen, onthaald en geneezen wierdt. Van hier zondt spilbergen flraks bevel aan de fchepen van Kaap Verde , om zich , zonder eenig tydverzuim, na Refrisco te begeeven, en hem daar af te haaien. Dit gefchiedde. Vervolgens te Puorto Dak gekoomen zynde, vonden zy 'er niet meer dan ééne Portugeefche Karak leggen , van welke zy zich verzekerden ; doch vonden 'er niets dan etlyke ftaaven Yzer, en een weinig Mil in. Om reden te geeven van deeze handelingen, zondt van spilbergen eenen zyner Kapiteinen jPieter korneliszoon, aan den Alcayre, van wien hy , gelyk ©ok van de Portugeezen, vriendiyk wierdt oiitvangea. Men wierdt het eens

dat

Sluiten