is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche reizen, tot bevordering van den koophandel, na de meest afgelegene gewesten des aardkloots

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZEN. 217

Konings van Achem, als van den jongen Prins. Boven dit alles verwierven de onzen den vryen in- en uitvoer van allerlei koopmanfchappen, nevens tolvryheid van dezelve.

Kort vóór zyn vertrek , beval de Admiraal aan SPBX, en eenen gillis Michielszoon, in de hoedanigheid van zynen helper, met twee knegts, te Achem te blyven, om de vierentwintig lasten Peper, by den verkoop van de Ram bedongen, te doen inlaaden , en om zyn geld en de overige goederen te befteeden : want hy hadt nog in handen de waarde van vyftienduizend Reaalen van Achten.

Op den derden van Grasmaand vertrok de Heer van spilbergen van Achem, laatende op de Ree eenige Negapatnameezen , met welke de Portugeezen wilden vertrekken. Ten dien einde verzogten zy onzen Admiraaal om een vrygeleide; 't welk zy ook, voor eene goede fomme gelds, van hem verwierven. Dus wierdt de Portugeefche fierheid, die den Hollanderen in de Oostindiën zo veel onaangenaams hadt berokkend , vernederd. Trouwens , de bemagtiging van verfcheiden Karakken en andere vaartuigen , op de kust van Ceilon op bun veroverd, hadt hun zulk eenën ichrik aangejaagd, dat zy deezen vernederenden ftap liever wilden doen , dan van nieuws zich in 't gevaar begeeven. Spilbergen zette zynen koers na Bantam, en de weert, die zeven andere fchepen onder zyne Vlag hadt, na Ceilon.

Op den twintigften van Grasmaand pasfecrde de Admiraal, voor de vyfde maal, de Linie; vervolgens regelrecht den lieven wendende na de Straat Sunda. In dezelve leggen twee zeer hooge Eilanden; het eene, Sebefy genaamd, deedt hy aan. Hy vondt alO 5 daar