Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE. 2£

Kinderdoop , hun werk al- zugtende doen? Jefus zelve geve ben wijsheid, en make hen getrouw ! terwijl onze hartelijke wensch en béde is, dat eenmaal die dagen mogen naderen, waarin de lere van Christus , in hare eerHe , en zuivere eenvoudigheid zegenpralen, en het verhand. gevangen geleid zal worden, onder de geheorzaambeii des Evangeliams'.

Wij Venvagten naar Gods belofte enen anderen Kerkftaat, waarin het zijn zal Éne kudde, één herder; zij die den Kinderdoop voorftaan, moeten zig verbeelden, dat 'er in dien tijd gene volwasfene zullen gedoopt worden , en dat dan de inftellingen van Christus, en zijne Apostelen wegens den Doop zullen hebben uitgediend; zo veel verfchillen wij in dezen, dat wij onsfterk Verbeelden, dat 'er dan geen Kinderen zullen gedoopt worden. Dit oriderfteld zijnde, moet eens het begin dier' hervorming opdagen; deze heeft men niet te vervvagten Van de z;jde der leeraren, en zulks behoeft geen bewijs; het moet komen van de ledematen, en daar zij hunne leeraren zeker gezag hebben gegeven, en bijgevolg tot wederzegging toe; zo zijn zij ook natuurlijk gerechtigd, onl in dezen ene hervorming te begeren. Is het te veel gevergd , men vergeve het ons; maar dit is niet te min, onze welmenende raad, dat men niet alleen, in der.en, den ledematen de Christelijke vrijheid vergunne, maar ook den leeraren; want niet tegenftaandedezenverpligt moeten wezen, om den Doop aan kinderen te bedienen, wanneer het gevorderd Wordt; waarom hen egter ook niet de vrijheid gelaten, om, als zij het in gémoede dus begrijpen, hunne ledematen aan te raden om den Doop hunner kinderen uit te ftellen, en waarin zoude dan het Christendom benadeeld worden ? ik ftappe hier

van

Sluiten