Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEGEN DEN KINDERDOOP- Ï93

wijze afnam, naar mate de denkbeelden van het Kind zig ontwikkelden; immers naar mate het vatbaar werdt, voor Godsdienftige waarheden, bijzonder voor zulken die opzigt hebben, op het geloof in Christus: en dat bij gevolg , die betrekking, dus langzaam verminderende, er eindelijk, niets meer van over bleefP Deze onderftelling fchijnt redelijker te wezen dan de vorige; doch(t) dan volgt, dat de Kinderen die allervroegst fterven, gelukkiger zijn, dan andere, (ft) Ook brengen dan de vroege indrukfelen van den Godsdienst, den Kinderen, meer nadeel, dan voordeel toe. (ft 10 Indien dan bet Kind fterft, beneden de twaalf Jaren, en wel in enen tijd, waarïn die betrekking het meefte van haar vermogen heeft verloren, wat dan ? Is er dan minder zekerheid, of hope voor zijne Zaligheid;of geniet het dan de zaligheid, in ene mindere mate ? Zo ja, bewijs het, en zo neen, dan deugt ook die onderftelling niet.

§. 61. Gijlieden dan, die uwen Kinderdoop aandringende, u veeltijds bediend van het troostelijke, dat in die Lere gevonden zou worden. Gijlieden , die van uwe betrekking leert, dat gelijk ze een begin, alzo ook een einde neemt; weet ge ook ene derde wijze van ophouding, of vernietiging, die redelijker is, dan die, welken wij hebben opgegeven ? zo ja, deelt ons dezelve mede; zo neen, bekent dan, dat het voorgeftelde, u zelve niet cn voldoet; dat het egter vloeit uit uwe eigene Lere; en gelooft, dat wij die bedenkingen aan u voorftellen, met ene bedaarde welmenenheid, of het mogelijk ware, u wegens uwe dwaasheid, te doen fchamen. Heeft God ons in Christus gegeven, ene overvloedige vertroosting, van waar komt het dan, dat uwen troost, zoo donker, en tegenzeggelijk is; dat ge niets en weet te antwoorden, op de vrage van vele bekommerde Ouders, wegens de Zaligheid, hunner geftorveneKinderen?

O 4 §. tfa.

Sluiten