Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i% 1. HOOFDSTUK

38, Zeer veel verfchilt van deze verharding de tegennatuurlyke opzetting, verdikking, en verlenging, welke men niet zelden in eenige deelen na dikwils herhaalde Ontfteekingen waarneemt, zo als by voorbeeld , aan de huig, de amandelen , de bybal (jptaidymis), enz. De tegennatuurlyke grootte dezer deelen moet alleen aan de geduurig herhaalde zwelling, en ophoping der vochten, door de telkens wederkerende Ontfteeking, toegefchreven worden, en heeft niets met het knocstgezwel gemeen, het welk over 't geheel genomen geen gevolg der Ontfteekinge is.

5. 30. De voorzegging (prognojh) in Ontfteekingen hangt voornaamlyk af van den ouderdom en gefteldheid des lyders, de gevoeligheid en aangelegenheid van het aangedaane deel , van den graad en hevigheid der Ontfteekinge, en eindelyk van haare verfchillende oorzaak.

§. 40- In het genezen van Ontfteekingen, moes de Heelmeester altoos trachten dezelve op te losfen, die gevallen uitgezonderd, in welke men te voren weet, dat het zelve noch kan nochmajr. gefchieden; zo als by voorbeeld, in zekere critifche Ontfteekingen ; in Ontfteekingen gepaard met wonden, welke zonder verzweer.ng niet kunnen geheeld . worden ; in Ontfteekingen, die vol* genshaaren aart niet kunnen opgelost worden, zo als de bloedzweeren ; in Ontfteekingen , ' die wel in haar begin konden opgelost worden,' maar reeds tot zo een hoogen trap geklommen zyn, dat de verzweering niet kan voorgekomen worden, enz.

g. 41. Het komt by het heelen der Ontfteekingen door oplosfing in 't begin alleen daar op aan, dat de prikkel, welke de Ontfteeking veroorzaakt, weggenomen worde. Maar naderhand,

Sluiten