is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenvoudige gedagten over de [...] rechten van den mensch en van den burger, en over den eed op die rechten bij [...] decreet den 9. maart 1795. gevorderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RECHTEN VAN DEN MENSCH.

73

tïef is. Een particulier heeft geen rede, den Eed te weigeren uit hoofde, d.it de Conftitutie proviftoneel is. Zo op dezelve door de oppermacht een eed gevraagd word, dan heeft een particulier de voorwaarde van, goed oordeel; tot dat finaal befloren, en afgedaan word, dat de Reprafentanten den Eed niet meer mogen

vra£eD> • 1 V A

Voorts wilt men eene opwerping tegen den lied

neemen,uit den overeenkomst der Fraufe.be Conftitutie met de onze. Maar welk verfchü: De Franfchen in hunne Confiitvtioh civile du Ckrgé. verklaarden uitdruklijk , dat ze de Hiërarchie der Kerk , en de Canones &c. aanrandden : en de Artikels dier Conftitution ftrijden duidelijk tegen de algemeene Tucht, en aan dezelven kan hoegenaamd geen goede zin gegeven worden. Ze verklaarden de Conftitutie der Geestelijkheid voor Burgerlijk, die nooit Burgerlijk kan zijn.. Geen wonder dus, dat men op die Conftitution den eed weigerde.

Geheel anders is het,met de verklaring der Rechten van den mensch en van den burger, in ons geval: de Publicatie verklaart alleen een provifioneele burgerlijke Conftitutie, waarvan de Artikelen ook alleen Burgerlijk zijn. Wij hebben gezien, dat de Hiërarchie der Kerk 'er niet in betrokken word, noch de Canones, of de algemeene Tucht daarin gemoeid worden. Welk duidelijk onderfcheid dus, tusfchen ons en de Franr fche Geestelijkheid ?

De Memorie merkt aan bladz. 39. dat de Burgerlijke Rechten dikwils vrij verre uitgeftrekt worden , na het begrip van die dezelve aanwenden. Ik Item toe , dat het gebeuren kan , dat men uit eene beëdigde wet, ten nadeele van den burger, of ten bezware van zijn geweten, hem iets zoude konnen opdringen. Wat volgt daaruit ? niet dan , dat de overE 5 macht