is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche reizen, tot bevordering van den koophandel, na de meest afgelegene gewesten des aardkloots

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N H, O Ü D.

gefchooten. De Vice- Admiraal neemt een Portugeesch' fchlp , en nog een ander , met eene ryke laading. De Weert wordt, met eenigén van'zyne manfchip, op een3 verraaderlyke wyze , jammerlyk vermoord. Jakob Pieterszoon van Enkhnizen wordt hier op tot Vice-Admiraal '■'jfengelteld ; hy; vertrekt van Matecalo , en koomt te a AViiöm ; (luit een Verbond' met den Koning. Zeilt wederom van daar, en neemt twee rykgelaadene Portugeefche fchepen. De Kapitein van een der fchepen wordt, op befl onbekend Eiland , door de Wilden overvallen , en gedood'. De Vloot koomt voor Jolior ten anker. De 'Vice-Admiraal ontvangt berigt wegens eene Portugeefche ''Zeêmagt,'. in deezen oord tegen hem uitgerust. Een • Zeégevëge, waar in de Portugeezen op de vlugt gejaagd worden. De Vice-Admiraal wordt, door de aanzienlykflen des lands , over de behaalde overwinning , begroet. Dé itryd wordt hervat , met gelyke dapperheid en den zelfden nitflag aan onze zyde. Lafhartigheid van den Koning van Johor, die de onzen zyne hulp h'adt toege■ zegd. De Vloot zeilt na Patana. Dé Vice-Admiraal fluit aldaar'eert Verdrag van Koophandel, cn keert eerlang te rug na 'hét Vaderland; hy flx-rft op de reize, naby de Kaap de Goede Hoop, en zyne fchepen, naa een allergevaarlyklten togt, ftoomen in Holland. — Vervolg der Reize van- Wybrant van Waarwyk; hy koomt 'voor Bantam ; gelukkige handel aldaar; twee'fchépèn,rkèeren terflond, niet eene ryke laariing, na het Vaderland, die eer' lang van twee anderen gevolgd worden, in gezelfchap van «ten Admiraal''J. vari Heemskerk , die eenen prys, ruim een miljoen waardig, medevoerde. De Heer van Waarwyk bouwt te Bantam een-lïeenen Pakhuis, mc-t óógmérk om het, in tyd en wy-le , tot een Fort te doen dienen; hy Iaat hier eenige Hollanders', om 'er handel te dryven; naa twee fchepen na China te hebben gezonden, vertrekt hy na Gresfik. Hy richt' hier een Kantoor op, en verziet de Kooplieden van eenen lastbrief, en gereede penningen;

koomt,