is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de fabelen en vertelsels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Treffende in de Tooneelspellen. 22$

fcillyk vraagen, waar in dan dergclyke fpelJen , met de natuur eens Tooneeifpels overeenkomen ? Want fchoon in de genoemde onderwerpen, doorgaands behaagelyke en in zekeren opzicht belachelyke fchilderingen voorkomen, zo ziet men echter duidlyk genoeg, dat deeze trekken flcgts om de verandering, maar niet uit noodzaakiykheid in dezelven geplaatst zyrt, althans zy zyn zeer onderfcheiden van die groote trekken, welke de waare Hoofdzaak uitmaaker. Ik ftemme wel toe, dat deeze fpellen, niet onder de Clasfe der oude fchouwfpelen behooren; maar om die reden* moet ik vooraf onderzoeken, of men de paaien van V Tooneelfpel niet met reden zou mogen uitbreiden, ten einde de voorgemelde fpellen mede onder dezelven konden betrokken worden (g)- Indien het oogmerk van 't Tooneelfpel

(g) Indien het oogmerk van 't Tóoneèlfpe!, gefchikt is, om het gemoed te beweegen , en zulks door eene gepafte navolging van het burgerlyke leeven verkregen word; dan zal men met weinig moeite, de verfchilende foorten defzelven ontdekken en bepaalen kunnen. tVant aangezien de daaden der menfehen, uit een tweeërlei oogpunt kunnen befchouwd worden, en daa eens eene vrolyke , dan weder eene ernftige gemoedsbeweeging veroorzaafcen ; zo moet ook het Tooneelff fpel,