Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET OOSTEN. 13

verfcheiden geleerde aantekeningen laten drukken , het werk is egter nog niet uitgegéven; feboon het reeds zéden 10 jaaren afgedrukt ligt, behalven het laatfte blad van het register, dat hij in den gemelden tijd nog niet heeft kunnen afmaken. De boekdrukker is met deze anecdote, of, liever, anecdofts, niet zeer in zün'fchik. Ik heb reeds hiervoor gemeld, dat hij koninglijke boekbewaarder is, en hier is hij vlijtiger, dan in het Collega Royal. Hij is een broederszoon van den geleerden r apperonier , die voor den grootften kenner der Griekichtï taaie van zijnen tijd gehouden werd, cn zig bekend heeft gemaakt door zijne voortreflijke uitgave van qitntiliaan, welke niet alleen nieuwer is, dan dc Hollandfche van burman , maar dezelve ook overtreft. Het is de beste uitgave, die men van dien Roomfchen Rédenaar heeft.

Voor dat ik van het College Royal afftappe, moet ik vaneen gefchil gewag maken, dat, onlangs, aldaar ontftond, en wel bij dc volgende gelegenheid: de heer garnier, dien gij reeds te voren door zijne Histoire de France zult kennen, welke hij, na den heer veli.y, vervolgt , Hoogleeraar in het Hebrecuwsch, doch tévens in deze taaie niet zeer bedréven zijnde, en er ook niet veel agting voor hebbende, ftelde den heere graave van s. florentin , dienaar en geheimfchrijver van Haat, die het College Royal in zijn departement heeft, zonder den anderen Hoogleeraaren, noch zelfs den Inljjector, er kennis van te géven, voor, dat het onnodig was, twee Hooglccraars in dc Hebrecuwfche taaie in het College Royal te hebben, aangezien er zo weinige toehoorders waren; maai-, dat, intégendeel, een Hoogleeraar in de gefcliied-

Sluiten