Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ao )

lieerde befluiten, een geringer kwaad dan de ram. pen van een' binnenlandfchen oorlog.

Daarenboven zyn 'er nog veele middelen over om dit gevaar tegen te gaan. Het negende Artikel Tan de Confederatie , of eenige dergelyke wet, zal een groot deel der partydige of overhaaste vonnisfen tegen gaan. De afwisfeling der Reprefentanten , welke by het vyfde Artikel vastgëfteld word , moet noodzaaklyk het bederf voorkomen , dat een al te lang bezit der magt doorgaans na zich fleept. Het recht , dat allen de Staaten aan zich voorbehouden hebben, van hunne Gedeputeerden terug te roepen, wanneer zy over hen niet wel te yreeden zyn , zal deezen altoos omzichtig en gedwee doen zyn voor de navorfchingen van hunne ConlHtuënten.

De aanmerkingen, welke ik hier opgegeven heb 9 over de ongenoegzaamheid der magt , welke men aan het Congrès heeft toegedaan, moeten ook be" treklyk gemaakt worden tot de geldmiddelen. Het Congrès moet magt hebben tot het ligten van onderftanden, dievolftrekt noodig zyn tothet opbrengen van de onkosten der Confederatie; tot het aangaan van fchuldverbiudtenisfen tot het kittellen der noodige fondfen om deeze fchulden af te losfen; en deeze magt moet niet vernietigd kunnen worden door de tegenkanting der minderheid in de Staatsvergaderingen. Eisdelyk hangt het crediet der ÏV. Amerkaanfche

Re-

Sluiten