Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *47 )

hunner wetgeving. Dit zoude U pasfen, Myn Heer. Ik ,'wenschte, dat ik uwen yver koude ontvonken , en indien ik in dezen brief, meer dan ik misfehien had behoren te doen, my aan de blootlegging myner eigen gedachten heb overgegeven, zo is dit verlangen myn enige beweegreden geweest en zal my, zo ik hoop, verfchonen , dat ik U daarmede verveeld hebbe. Ik wenschte wel, dat het bloed, hetwelk geftort is en nog in dit gefchil ftaat geftort te worden , niet onnut voor 't heil van het menfchclyk geflacht ware.

Onze beide Natiën gaan elkander over en weder veel kwaads doen, waarfchynlyk zonder dat een van haar 'er eenig wezenlyk voordeel uit trekken zal. riet toenemen der fchulden en lasten, misfehien het bankroet gaan van den Staat en het verderf van een groot getal ingezetenen zullen 'er misfehien het eenige gevolg van zyn.

Engeland fchynt my daar nog nader by te zyn 2an Frankryk. Indien, in plaats van dezen oorlog , gy U zeiven , van den eerften ogenblik at aan goedwilüglyk had kunnen executeren, indien het der goede Staatkunde gegeven ware vooruit te doen, hetgeen, dat zy onfeiIbaar*Jater gedwongen zal doen ; indien het nationale gevoelen aan uwe regering had kunnen toeftaan de gebeurtenisfèn voortekomen, vcoronderftellende, dat zy dezciven voorzien heeft; indien zy terK 2 ftosd

Sluiten