is toegevoegd aan uw favorieten.

Historisch handboekjen van den bijbel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o8 LAZARUS O P G E W E K TV

worden, maar, op den derden dag, weder opftaan zou (*).

Bij deze gelegenheid verzochten hem de Zoons van zebedeus,- om eenigen voorrang in het godsrijk. Jesus voorzeide hun, dat zij, in zijn lijden, eens deelen zouden, en dat hij in zijn rijk nederigheid geboodt, en geene hoogheid duldde Cf).

Dicht bij jfericho gekomen, genas jesus twee blinden, waar over hef volk den lof van God verhief; maar als jesus daar op bij den Tollenaar zaccheus, welke, om hem te zien, in een' vijgeboom geklommen was, 2ijn intrek nam, ergerde 2ich dat zelfde volk, omdat hij met zulken zondaar verkeerde.

Thans verhaalde hij de gelijkenis van de tien dienstknechten, aan welke ieder zekere fommen gegeven werden , om daarmede, geduurende de afwezendheid van hunnen heer, winst te doen, waar. mede hij den pligt zijner dienstknechten en belijderen aanwees, om elk van zijne vermogens een naarftig en behoorlijk gebruik te maken (§).

§. 157. Opwekking van lazarus.

Kort voor dat zijn lijden een aanvang nam, verrichtte jesus een heerlijk wonder, toen hij zijnen vriend laz arus, die nu reeds vier dagen in het graf gelegen had, van de doo-

den

(*-) 'tlaUJiiXX. Marf-.X. Za*. XVIII. CD Mttth. XX. HLrü. %. C§) Luk. XIX. Bijóelgifclt. itcs A'. T. §. 34-