Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR DE JEUGD".' ft

„ hij wilde liever in armoede leeven dan in Ver'

„ failles fchulden maaken." „ Als deze.

,, zaak zoo zeker is, als ze mij in uwen mond „ toefchijnt," hernam de Heer du verney, dan „ beloof ik hem een jaargeld van vijf honderd ,, ponden te bezorgen; maar daar ondertusfchen „ uwe ouders niet veel hebben, zal uwe beurs ,, zonder twijfel ook niet te wel voorzien zijn. » 1 Zie daar , zijn drie guinies zakgeld, ,, welke ik u uit naam des Konings aanbiede, en „ wat uw' vader betreft; dien zal ik de helft van „ het jaargeld, waar voor ik hem inftaa, dit bij „ den Koning te zullen bewerken, in voorraad „ zenden." „ Hoe zult gij hem dit geld" viel de jongeling hem in, „ overzenden, Mijn

}, Heer?" „ Bekommer u daar niet over,

?, mijn kleine vriend! ik zal daartoe wel midde-

,, len en wegen vinden." „ Zeer wel,

„ Mijn Heer!" hervattede de jongeling met veel vuur, „ terwijl gij zoo eene goede gelegenheid „ weet, gelief dan de goedheid te hebben om „ die drie guinies, welke gij mij zoo even hebt „ gegeven, daarbij te doen. Ik heb hier alles in „ overvloed; zij zouden mij derhalven nutloos „ zijn, daar integendeel mijn vader dezelve voor „ zijne andere kinderen zeer goed zal weeten te „ befteden."

B 3 $.5.

Sluiten