is toegevoegd aan uw favorieten.

Nuttige en aangenaame tijdkortingen voor de jeugd; bestaande in een aantal merkwaardige geschiedenissen uit de vroegere en latere eeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ic2 TIJDKORTINGEN S-54»

De volgende brief uit de fchriften van den Marquis van caracciöli ontleend, bevat in Zich een voorbeeld der edelmoedigfte vriendfchap. Het is een brief van den Graaf van *** aan den Ridder van *** „ Het zijn beide" — zegt caracciöli — „ mijne vrienden en beiden „ hebben mij iets toevertrouwd, dat ik niet „ openbaar mag maaken, zonder hunne naamen „ bedekt te houden." De Graaf, welke door den dood van zijn' vader een rijke erfgenaam geworden was, gaf in het jaar mdccxlvi. den Ridder zijn' vriend daarvan berigt op de vol* gende wijze:

„ Lieve vriend!"

„ Gij deeld uwe traanen met mij; gij zult „ derhalven mijn vermogen ook met mij dee„ len. De vriendfchap heeft ons tot broe„ ders gemaakt; de vriendfchap zal ons ook „ toterfgenaamen %-an eenen vader maken, die „ wij gemeenfchaplijk beweenen. Het geluk is „ blind, maar ik zie zeer klaar, ik weet dat „ mijne rijkdommen flegts in zoo verre eene „ waardij voor mij hebben, als ze u van

„ nut