is toegevoegd aan uw favorieten.

Myne droomen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CIX.

CLXXV.

Eene verzeekerde gerustheid in het midden der gevaaren maakt de waare en oprechte vnkur uit; haare oorfprong is men aan de natuurlyke gefteldheid, haare volmaaktheid en vokooying aan de kunst verfchuldigd.

CLXXVI.

Ieder Natie, die aan eene andere die hare meededingfter is, wetten voorlchryven wit: ftelt haar boeyens voor: ftaa ilechts een punt toe: en men zal terftond in het denkbeeld vervallen, vanUfchrik te hebben aangejaagd, en van dat ogenblik af, zalmen U veel meerverneederende voorwaarden voordellen niet alleen maar opleggen.

CLXXVII.

Eene Monarchique of Eenhoofdige Regeering, is noodzaaklyk by een Volk, dat door de gierigheid, de weelde en drift tot verraaaken al te zeer bedorven is , om voor eene waare Vaderlandsliefde vatbaar te zyn, en dat door ftraffen alleen van zyne ondeugden verbeeterd en geneezen worden kan : Maar hoe veel dezelve ook voox een zodanig Volk gefchikt