Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao NEDERLAND SC HE

„ landen , behoorende onder de gehoorzaamheid des „ Konings, zo veel hout mogen haaien, als zy noo„ dig hebben tot onderhoud van de ftad, en tot den „ aanbouw van fchepen.

3. ,, Alle de fchepen der gezegde Heeren Staaten „ zullen hunne goederen in de Had mogen losfen , en „ aldaar hunne fchepen doen aankoomen, van waar „ het ook zyn moge , zelf de fchepen , welke zy „ bevragt hebben , Jonken , Praauwen en andere , ,, zonder dat de Koning over dezelve iets te zeggen ,, of te eifchen heeft , 't zy van inkoomende of uit„ gaande regten, of anderzins.

4. „ De Koning zal niet mogen gedoogen, dat eenige ,, Hollanders , of Europeaanen , tegenwoordig lee„ vende, of derzelver naakoomelingen, handel dryven „ in zyne Staaten, 't en zy met verlof des Gouver,, neurs van Malacca ; en indien zy, zonder dit ver„ lof, zich daar indringen, zullen zy vervolgd en be« „ handeld worden als vyanden.

5. „ De Koning zal de vryheid hebben om te her,, bouwen en van nieuws te bevolken de Voorftad ,, Campo-clin, welke verbrand is , daar van meester „ blyvende , en de inwooners regeerende naar zyn ,, goedvinden , zonder dat gemelde Heeren Staaten „ iets te zeggen hebben ; hy zal aldaar zyn verblyf „ mogen houden, en dezelve doen verfterken; en de ,, gezegde Heeren Staaten zullen gehouden zyn, hem , 9, ten dien einde, van hunnen raad te dienen.

6. „ Naa de bemagtiging van de ftad , zal al het „ gefchut, welk daar binnen wordt gevonden, gefteld ,, worden in de handen des Konings, die, op het ,, oogenblik, de helft daar van zal mogen wegvoeren; ti de andere helft zal binnen de plaats blyven , ter

haa-

Sluiten