is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche reizen, tot bevordering van den koophandel, na de meest afgelegene gewesten des aardkloots

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZEN. 9t

geftorvene op den fraaiften ftoel, welken men in zyn huis vindt, Zyne kinderen, vrouw, vader, moeder, of zyne broeders , vallen voor hem op de knieën cn vertrekken fchreiende. Zyne verdere bloedverwanten, en vervolgens zyne dienstboden, leggen naderhand by hem de zelfde pligtpleeging af.

Deeze plegtigheid geëindigd zynde, wordt de overleedene geleid in een kist, van welriekend hout gemaakt; om den ftank van het lyk te weeren , wordt dezelve zorgvuldig geflooten: ftraks wordt de kist ge»

paatst op twee banken , 0f 0p eene tafel, in eene kamer, opg fierd m de ^

huisgeraaden ; en voorts overdekt met een wiE doodkleed, >t welk tot op den grond hangt, en waarop de overleedene naar 't leeven is afgebeeld.

In het vertrek, naast aan de kamer, in welke de geftorvene legt, ftaat een tafel, en op dezelve brandende kaarzen, nevens brood en andere fpyzen. Dit duurt veertien dagen ; geduurende dezelve zingen de Priesters dagelyks eene menigte gebeden: zy doen offeranden , en verrigten nog andere heidenfche pletigheden. Zy brengen gefchilderde papieren , welke zy naast den geftorvene verbranden ; andere foortgelyke papieren hangen zy rondom hem aan dunne touwetjes den voorgaanden dag vervaardigd, welke zy, onder het aanheffen van een groot gefchreeuw, ver! fcheiden maaien heen en weder fchudden; dit dient volgens hun begrip , om de ziel des overleedenen té ipoediger ten hemel te doen vaaren.

Naa dat de veertien dagen verloopen zyn, wordt de last met het ]yk opgenomen , en na het open veld gedraagen, onder het geleide zyner bloedverwanten, vrienden, en eene groote menigte Priesters, met branden»