is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3* REIZE DOOR EUROPA

nuttige médeburgers. Hunne vaste goederen en huizen hebben zij aan den heer acricola, eenen hervormden geestlijken, verkogt, en alleen het kerkhof, als eene gewijde plaats, voor zig behouden. Deze oord heeft de alleraangenaamfte ligging: die goede menfchen hadden geen moeite noch kosten gefpaard, om denzelven zo aangenaam als bekwaam te maken. Er is eene groote openbaare plaats, die naar eene markt gelijkt, en met boomen en haagen beplant is. Er was gebrek aan water; want het dorp ligt in eene vlakte: maar de graaf van zinzendorf liet eenen zeer diepen put graven, welke der broedergemeente alhier niet minder dan Soooo dalers, of -126000 gulden kostte. Uit dezen put kan aan alle huizen, die elk eenen bijzonderen waterbak hebben, genoegzaam water bezorgd worden. De réden, waarom dezelve zulk eene verbazende fom gekost heeft, is , wijl men zéven jaaren lang, en wel tot herhaalde reizen van nieuws aan , daaraan gewerkt heeft. Dezelve is in het geheel 534 voet diep, en is met vierkante roode fteenen, die men van Büdmgen heeft laten halen, opgemetzeld, doch geheel benéden is hij in eene rots gehouwen. De huizen te Herrnhage zijn groot en fraai: men ziet hierin alles 22 hooge, naar paleizen gelijkende, woonhuizen; ondertusfchen Haan zij nu lédig, uitgezonderd dat, hetwelk de heer ag-ricola bewoont. Wij bezigtigden insgelijks de eerfte kcik, die aaultonds bij den aanleg van dit dorp gebouwd werd ; als ook de hoofdkerk, een fchoon gebouw;' de zoldering is met verfcheiden fchilderijen, die den Heiland na zijne opifanding, daar hij aan thomas zijne open Sijde vertoont e. z, v,, verbeelden , verlierd. Het luns,