is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET OOSTEN. «m

zijn (*), zietmeh eene groote piratnied van vierkanten géhouwen fteenen: doch deze moest grooterwézen, indien, gelijk het opfchrift meld, derzelver bouwing eenen tijd van honderd en dertig dagen verëischt had: zij bewaart de asch van cajus cesttus , één' der Roomfche Epulonen. — In de Roomschkatholijke landen heeft men te allen tijde inet eenen blinden ijver er zig op toegelegd, om.de eer van den Christlijken godsdienst te bevorderen. Men vind voornaamlijk te Rome overtuigende bewijzen daarvan: de paufen zeiven hebben zig zeer beijverd, om Heidehfche gedenktékens te veranderen , en denzelven eene christ» lijke betékenis en beftemming te géven. Boven alle anderen is sixtus de V. 'daar op gezet geweest: men ziet dit aan de crucifixen op de Egiptifche obelisken , en dé afbeeldzels der apostelen op de eerzuilen der Heidenfché keizers. De aanwijzing, welke verfchillende op de voetftukken ingehouwen is, wasderhalvenzondertégenfpraak nodig, dat namelijk de opfchriften en beeldfprakige zinnebeerden op de obelisken, en de daaden der Roomfchê keizers op de zuilen in het toekomende wel konden gelézen, doch anders moesten verftaan worden. In de

St. Pieterskerk, die als het grootfte en fchoonfte godsdienstig gebouw in de waereld befchréven word, trok het beeld van den apostel petrüs , hetwelk daar ter algemeene aanbidding geplaatst is , mijne op'ettendheid naar zig: men zegt, dat hetzelve het beeld van jupiter capitolinus geweest is. Bij de groote deur, ter regterhand, ziét

(*) Hunne gevangenis word aan den voet van het kapitool als een groot heiligdom vertoond. de (Chrijver*