Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIS LANGS DEN RHIJN. 55

zijnde een Graaf van der leiten , met zeer groote kosten, echter met behulp van het Domkapittel , in den keurigften fmaak heeft doen bouwen. Alles, wat Hechts het oog kan treffen, is hier op het rijkfïe ten toon gefield. Men ftaat verlegen , wat men het eerst zien , het eerst bewonderen zal. Ik weet wel dat dit palcis van eik over 't geheel den vereischten roem niet wegdraagt , maar waar vindt men een gebouw, dat aan geen berisping blóotgeftjld zoude zijn , en niet van dezen veracht , van anderen geprezen wordt? Moet dan alles op ccnen leest gefchoeid worden ; en moeten de groote Heergn bier en daar niet wat meer doen, om het talent eens kunflcnaars, dat anders bcgraaven zou blijven, te ontwikkelen V

Makgïn, die de bouwmeester van dezen Tempel is, en zijn'naam bereids heeft beroemd gemaakt, door het Lusthuis Mon affe nabij Trhr.? toebehoorende aan den Graaf van walderdorf , verdient alleszins met recht onder de eerfte clasfe der bekwaamde bouwmeesters van deze eeuw gerangfchikt te worden.

Jammer is het, dat het zo ter fchuil in een' geheel verwaarloosden hoek ligt ! hoe veel zou het niet in uiterlijk aanzien winnen, wanneer men daartoe een regelmaatiger, opener en eenigzins verhevener plein gekozen haddet

Aangenaam en verrukkend moet het eiken vreemdeling zijn, die uit de naauwe hoekige ftraaten komt en zonder zulks het minfte vermoed te hebben, door pen zodanig fraai gezicht verrast wordt,

15 $ De

Sluiten