is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis langs den Rhijn, van Maintz tot Dusseldorp.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«ó reis langs den rhijn.

aanleggen, en (telde ten aandenken eene wegzuil, waar op men dit opfchrift leest:

carolus theodorus elector palat vIam h anc r e gia m ab aevo in acces sibilem utilitatis publicae pieri curavit anno r e g I m. xi. dat is:

Care! TheodorttS Keurvorst van de Paltz, heeft dezen, van ouds ongenaakbaaren weg, ten algemee«en nutte doen aanleggen. In 't elfde jaar zijner regeering.

Doch volgends gerken zouden reeds de Ro* meinen een heirbaan van Bacharach tot Bérnkastel gehad hebben.

Daar ik des nachts hier (liep; maakte ik reeds des anderendaags bij het aanbreeken van den morgen , op het water te zijn, en dreef de leevendigoevers en bergen voorbij, waar reeds, van alle zijden , vlijtige Menfchen , zo tot het breeken van dakleijen, als tot het bearbeiden der wijngaarden zig gereedmaakten, en door een vrolijk juichen en zingen te kennen gaven, hoe vrij van verteerenden kommer zij waren.

Ik was naauwlijks een half uur ver gevaaren, toen ik reeds het Paltzisch Tolvlek Ka-ub bereikte,

voor

naam eigenlijk den Hunnen of Hunguaren te danken , welke dooi Keizer gratiaan in liet jaar 376, tot (IrafFe dcrwaards verbannen werden, om deze bergachtige rouwe ftreeken te bewoone».