is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis langs den Rhijn, van Maintz tot Dusseldorp.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t)o REIS LANGS DEN RHIJN.

fleeken, vcrfieren den oever, en wenken den nog van den kolk beangftigden reiziger, een vriendelijk welkom toe.

't Was avond, cn een zagte nevel begon reeds de vrolijke ilreck te ovcrfhiijeren. De bergen fcheenen zig in de vallende fchemering met den vloed deiRivier te vcreenigen; hunne grenslijnen verdweenen hoe langer hoe meer in 't verfchict, en alles vloeide allengs in een zagt overeendemmende mengeling te famen.

St. G O A R en RIIEINFEL S.

De welgebouwde Hcsfifche Tol ftad St Goar lag daar als met een floers overdekt, met het pragtigc bergflot RheinfeU, dat op een der deilde heuvelen zig trotsch verheft, en 't welk men op het eerde gezicht kan aanzien, dat het zijn oorfprong niet aan gemeene nictsbeduidende Ridders te danken beeft. Onder aan den voet dezer trotfche klip, die zig onmiddelijk uit de Rivier verheft, en in den Spaanfchen fuccesfie - oorlog zig onverwinnelijk beeft getoond, ligt een nieuw gebouwde kaferne, met Hesfifche bezetting, die door beur' fpiegeling in bet zilveren water de grootheid van heur aanzien merkelijk vermeerdert.

De breede droom die hier een' fchoonen boezem vormt; de terugwijkende bergen; de aanzienlijke huizen; de cxercitieplaats die ter regter zijde aan den oever ligt, door nootenboomen befcha-

duuwd;