is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize van den jongen Anacharsis door Griekenland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. 85

de fchoonheid der ontwerpen, als over den rijkdom van derzelver uitvoering. Hipparchus beval daar te boven, dat de verfen van homerus opgezongen moesten worden op het Panathenceifche feest in die orde , welke door de wet van solon bepaald was (1).

De nakomelingi'chap , welke den roem deiKoningen en Helden niet kan bereekenen naar derzelver daaden , gelooft van verre het gerucht te hooren , het welk in de waereld van hun uit ging, en maakt hun aan de volgende eeuwen weder met nieuwen roem bekend. Maaide naam van eenen Schrijver, wiens fchriften in wezen zijn , wordt door elk gedacht , in elk tijdperk , vergeleeken met zijne verdienden , en zijn roem moet het flot zijn der agtereenvolgende oordeelvellingen , door onderfcheidene leeftijden ten zijnen voordeele uitgebragt. De roem van homerus is aangegroeid, naar maate men zijne werken meer heeft leeren kennen, en men zich zelf meer in ftaat gevonden heeft, om derzelver waarde te bepaalen. Nimmer waren de Grieken zoo kundig, als thands, en nooit was hun eerbied voor hem dieper: zijn naam is in aller monden en zijn afbeeldzel voor aller oogen. Verfcheidene Steden betwisten eikanderen de eer zijner geboorte (a):

an-

(O Pint. in flippar'ch. t. ï, p. ?*8. /Elhn. Var. bid L. . c. 2. not. Periz. ibid. Lycurtr. in Leocr. p. 161, (2) Aul. Geil. L. 3. c. it. Strab. L. 14 , p. 645;. Pauf. L, ïö» c. 24.

F 3

f. n»Et..