Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 VERHANDELING

band te verhoeden, een zes- of agtdikke Drukdoefc onder den Pop des Breukbands legt, enden Lijder waarfchuwt, dat hij het Lighaam, en vooral de Dije, niet te menigvuldig en te fterk beweegt. Men bezorgt het Lidteken ook fchielijk enige vastheid, ais men het dikwils met Brandewijn wascht.

De gevqlgcn der beklemming verdienen veelmeer oplettenheid, dan de Wonde. "De Lijder, aan wien men de Konstbewerking gelukkig vertin heeft, is oogenblikkelijk na dezfelve niet op eenmaal gezond. De beklemming is wel weggenomen , en terftond volgt 'er1 doorgaans eene onmiddelijke vermindering van alle de Toevallen, zodanig, dat de Lijder ais op eenmaal begint te herleeven. Maar hij is in verfcheidene gevallen niet terftond na de Konstbewerking buiten alle gevaar. Hij beeft, behalven de Wonde , eene Ontfteeking der Darmen ; want de Konstbewerking wordt zelden zo vroeg gedaan, of men vindt altoos de Darmen bij dezelve eni^zints pntftoken. Ondertusfchen is deeze Ontfteeking dikwils van geene betekenis, en verdwijnt van zelfs, •zo dra haare werktuigelijke Oorzaak , de beklemming, weggenomen is. Maar fomwijien is zij hevig , en vordert na de Konstbewerking nog eene bijzondere opmerkzaaamheid.

Als de beklemming door ODhooping van Drekftoffen ontftaat, zijn de Darmen na de Konstbewerking doorgaans zo verzwakt, dat zij zig van de Drekftoffe niet ontlasten kunnen. Deeze drukt, prikkelt en verftopt zij dus nog altoos na de Konstbewerking en de Lijder bevindt zig bij gevolg zeer ongefteld. Het Engelsen Zout in kleine Giften en een of twee Kiifteeren , drijven de Drekftoffe uit, en neemen in weinig uuren alle kwaade Toevallen weg.

Pe Lijder moet, geduurende de Geneezing der

Won-

Sluiten