Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUITSCHE PRINCES. 19

line zeer bezwaarlyk, zoo niet onmogelyk is.

Wanneer het oor de overeenkomft, die 'er tuilihen twee toonen heerfcht, gemakkelyk ontdekt zoo wort hunne zaamenftemming genoemd confonance ; en zoo deze overeenkomft zeerongemakkelyk, onmogelyk zelvs om gewaar te worden , is, zoo word het accoord genoemd diffbnance. De aller eenvoudigfte confonance wort inde Mufiek Oéiaav genoemd; een iegelyk weet deszelvs kragt, en twee toonen die net een Octaavvcrfchillen, Hemmen zoo volmaaktelyk te zaamen , en gelyken malkander zoo wel, dat de Mufikanten dié meteenen dezelve letters tekenen. Hierom zien, wy ook dat de vrouwen in de kerken een Oftaav hooger zingen dan de Mannen , en zig nogtans verbeelden dezelvde toonen uit te galmen. U. H. zal zig van deze waarheid op het clavecimbel gemakkelyk verzeekeren, en met vermaak gewaarworden het fraay accoord tufichen alle de toonen, die een Oclraav verfchillen , daar twee andere toonen welken men ook wil, zoo wel niet overeenkomen.

B 2 VYF-*

Sluiten