Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUITSCHE PRINCES. 14S

king, eenmaal in de kleinfte deeltjes der donkere lighaamen ingedrukt, nog eenigen tyd duurt, gelyk wy zien, dat een fnaar eenmaal gcflaagen, menigmaal nog langen tyd agtervolgt met beeven? Ik kan niet ontkennen, dat dit geval niet onmogelyk zy, en ik geloove zelvs, dat zulks beftaat in die ftoffen, welke de heer Markgraaf U. H. vertoont heeft, welke, eenmaal verlicht, nog eenigen tyd haar licht bewaaren, wanneer men die in eene donkere kamer overbrengt. Dit is nogtans een zeer buitengewoon geval, de fchudding der kleinfte deeltjes vcrdwynt in alle de andere lighaamen met de verlichting , die dezelve veroorzaakt. Maar deze verklaaring, welke zig zelve tot hiertoe volmaaktelyk onderfteunt, geleit my tot onderzoekingen van nog meer aanbelang. Men kan niet twyffelen, of daar is een oneindig onderfcheid tuffchen de allerkleinfte deeltjes der donkere lighaamen naar de verfcheidenheid der lighaamen zelve: zommigen zyn meer vatbaar aan de beweeging der drilling, en anderen minder, die 'er zelvs geene kunnen ontfangen. Dit onderfcheid ontmoet men maar al te duidelyk in de lighaamen. Zoodaanig een, wiens deeltjes den indruk der ftraalen, die daar op vallen, getnakkeK . lyk

Sluiten