Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232 BRIEVEN AAN EEN

nauw toe, dan dat de zwakke ftraalen, welke die in laat, in ftaat zyn om een gevoeligen indruk te maaken; maar hv verwydt zig langzamerhand om een genoegzaam getal ftraalen tc ontfangen. Het tegendeel gebeurt, wanneer men fchielyk komt uit een zeer donkere plaats in een helder licht. De oogappel dan al te open zynde, wort'het netvlies al te leevendig aangedaan, en men bevint zig geheel cn al verblind, zoo dat men genoodzaakt wort zyne oogen te fluiten. Het is dan een zeer'aanmerkelvke byzonderbeid, dat de oogappel zig vernauwt en verwydt volgens de noodzaakelykheden van de ziening, en dat deze verandering byna altoos van zelvs gefchiet, zonder dat de wil daar eenig deel aan hebbe. De wysgeeren, welke het zaamenftel en de verrigt'mgen van het menfchelyk lighaam onderzoeken, zyn op dit ftuk zeer verdeeld, en daar is weinig waarfchynelykheid dat men ooit de waare reden daar van zal ontdekken. Nogtans is deze veranderlykheid van den oog-appel een zeer weezentlyk ftuk voor de ziening, zonder het welke die zeer onvolmaakt zoude zyn! maar wy zullen nog meer andere wonderbaarlykheden ontdekken.

DRIE-

Sluiten