is toegevoegd aan je favorieten.

Brieven over de voornaamste onderwerpen der natuurkunde en wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

326 BRIEVEN aan eeN

werken, ontdekt heeft, dat men meer cn meer aan de waarheid gekomen is, na dat men de.hindernhTen, die men in dit onderzoek ontmoet heeft, te boven gekomen is. Ik heb daar mede veel tyt aan befteed en de heerMeyer van Gottingne, den weg, welken ik gebaand had, vervolgende , is eindelyk gekomen tot een punt van nauwkeurigheid , dat men het byna niet verder zoude kunnen voortzetten. Het is dan maar zedert tien jaaren, dat menzigberoemen kan tainclyk kennisfe te hebben van de beweeging van de maan : en zedert dien tyd is men ook in ftaat geworden om de eclipfcn zoo nauwkeurig te bereekenen , dat men zig geen minuut meer vergift, in plaats dat men zig van te vooren menigmaal 8 cn meer minuuten vergifte. Het is dan aan de beweegkunde , dat men deze ontdekking van aanbelang verfchuldigd is , welke de grootfte voordeden verfcaaft * niet alleen aan dc fterrekunde, maar ook aan de aardrykkunde en fcheepvaart. —

TWEE-