Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JS NEDERLANDSCHE

Op dien zelfden dag deedt de Admiraal een fchoot, en liet eene witte vlag waaien, tot een zein voor de Kapiteinen der fchepen om by hem aan boord te koomen. Dewyl voor het Kasteel eene karak en tevens kleine fchepen lagen , wierdt in den Raad beflooten, de vier Jachten en eene gewapende floep te zenden, om ze te enteren. Dit gefchiedde, in weerwil van het geweldig fchieten van het Kasteel; de Jachten de Arend en de Griffioen bemagtigden de karak; zy vonden op dezelve 35 ftukken metaalen en yzeren gefchut. Zy hadt in deeze haven winterlaag gehouden , en lag nu gereed om binnen zeven of acht dagen na Goa te vertrekken. De laading bellondt uit Spaanfche Lakens, Sarasfen , Karfaaien, Elefants- en Zeepaerds - tanden, Ebbenhout, Wyn, Oly en eenige andere goederen. De gevangenen wierden over de Vloot verdeeld.

De twee andere Jachten, de Valk en de Paauw, namen de twee andere kleine vaartuigen, doch vonden ze ledig. In den volgenden nacht wierden uit de karak eenige goederen van geringe waarde gelost. 'Er lagen nog twee andere kleine vaartuigen ; de Gouverneur Don Rstevai d'ATTAiDA liet dezelve op de droogte haaien : zo dat 'er geene mogelykheid was om ze te Siaderen.

Naa deeze onderneeming, liet de Admiraal andermaal een fchoot doen , en de roode Vlag waaien. Straks kwamen alle de gewapende floepen by hem aan boord; de Vice-Admiraal, frans de wittert, in de hoedanigheid van Generaal te lande, ontving van hem zyne inftruktiën ; waar naa hy, nog vóór zonnenondergang, zyn Leger deedt aanland gaan, zonder dat 'er iemand zich tegen kantte.

Den Krygsraad aaa het ftrand vergaderd zynde ,

wier-

Sluiten