Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X X X

(*) Den 30 April 1794 heeft een gedeelte van Neèrlands Helden, (echter \?rëenigd met Keizerlyke troupen , onder bevel van onzen beminden Vorst WILLEM FR.EDERIK , Erf-Prins van Orange enz., na voorafgaande bloedige gevegten, de Franfche Stad Landrccies ingenomen, en der Staten Eerbanier aldaar geplant; hoewel het waar is, dat zy dezelve, door tiendubble overmagt der vyanden, en wat niet al wisfelvalligheden .... der Bondgenooten .... hebben moeten verlaten ; zoo zal het echter voor de eer dezer Dappere Mannen, en alle Militairen van den Staat, genoeg zyn , dat eerst Zyne Keizerlyke Koninglyke Majefteic, daarna verfcheiden Keizerlyke G eneraals , en 's Lands Vaderen openlyk , deze getrouwe Vryheidsvrienderi, voor hun betoonden uoed , in vele gevegten, hebben laten bedanken ; tcrwyl de Doorluchtige Erf-Prins gezegd heeft , het zich eene eere te rekenen , met zulke troupen, voor het Vaderland te mogen ftryden ; en niet alleen ter dezer plaatfe , maar •overal hebben zy den ouden moed der Vaderen betoond; waarby hééft uitgeblonken die Edele fchaar, die, onder bevel van den beroemden Generaal GEUSEAU, in 't Jaar 1793, de vyanden wel agtien a twintig malen, met veel kleiner magt, teruggeflagen en haren post behouden heeft; ook leverde de bloedige (lag aan de Rivier de Sambre, in 't Jaar 1794 , geen giring bewys van de onwrikbare trouw van Neèrlands Krygsmagt, terwyl aldaar zeer veel vyanden gefneuveld zyn. Eindlyk zyn deze dappere Helden , uit hoofde dat de Keizerlykcn geheel Brsband verlieten, tot by en in het Vaderland terug gekeerd ; alwaar zy , aan 's Lands Rivieren , den vyand moedig tegenftand geboden en uit

Holland gehouden hebben, •* Dan het behaagde de God-

delyke Voorzienigheid 's Lands Rivieren , door een buitengewone 1 zware Vorst, tot een' gebaanden weg te maken, en alle fterktens te verydelen , waar door de vyanden , ongehinderd , dit voorheen zoe gezegend Land geheel ingenomen en onder de heerfchappy van Frankryk gebragt hebben; echter is hetzelve, nadeïhand, voor HONDERD MILLIOENEN enz. , door d-Fran-

fchen, tot een Vrye Republvk verklaard. War er verder

is voorgevallen , Iaat de bekrompenheid van dit bedek niet toe i in alle deszelfs byzunJerhtden , te melden.

Sluiten