Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit Kamfchatka naar Frankrijk. 229

legen was; ik wilde mij daar van ontdoen, dan te vergeefsch : in weerwil van mij zelfs moest ik 'er bij ftil ftaan, ik dagt aan mijn vaderland, aan mijne bloedverwanten, aan mijn plicht. Derzelver onoverwinlijk gezag behaalde de overwinning, en ik ontdekte mijn voorneemen aan den Heer Commandant. Op het eerfte aanhooren fcheen hem dit ontwerp buitenfpoorig, en hij liet niet af met het zelve te beftrijden. De begeerte om het uittevoeren verfchafte mij antwoorden op alle zijne tegenwerpingen. Ik bewees hem, dat. wanneer wij bij den anderen bleeven, wij ons de een den ander de middelen benamen om onzer weg te vervolgen; wij konden niet te zamen ver trekken zonder eene aanmerkelijke verfterking vat honden. Onder de geenen, die ons overbleeven. bevonden 'er zich maar zeven en twintig, di< redelijk waaren, alle de anderen waaren ofdoot of onbekwaam om te dienen (£); wanneer eet van ons toeftemde om aan den ander deeze zevet en twintig honden afteftaan, zou de laatfte daa door in de mogelijkheid geraaken van voorwaard te komen, en zijn vertrek zou den geenen, diei hij verliet, ontflaan van de zorg, om nog di

klei

Men zal zich ongetwljffelt wei herinneren, dat w van Bolcheretsk vertrokken waren met een tioupv bijna drie honderd honden.

P 3

1788.

Maart. van den is. tot den 17. Te Pouftaretsk.

1 l

l

l l z

S 1

t

1

'j ;n

Sluiten