is toegevoegd aan uw favorieten.

Historisch dagverhaal der reize van den heer De Lesseps.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maij Te Okocsk

TJefliei

194 Reize van de Lesfeps

factuur van de lading moeten de uitrusters aan ,den Fifcaal de rechten betaalen, die hij zich van alle dezaaken, welken de lading uitmaaken, toeeigent; ze word vervolgensgewaardeert, endoor eene gelijke deeling ontfangt iedere houder der actiën in Natura of anders, het beloop van zijn inleg (behalven de zee - fchade en de goederen, die van geene waardij zijn) en deszelfs gedeelte in het voordeel, indien 'er gewonnen is. Men begrijpt, dat de kans bijna alleen beflist over de hoeveelheid van het geen, dat gedeeld moet worden, of over het te kort komende; en eindelijk , een gedeelte derkoopmanfchappen word te Okotsk verkogt, en een ander gedeelte naar Yakoutsk en van daarnaar Irkoutsk overgebragt, van waar ze naar Kiakhta vervoerd worden, om de begeerte der Chineefche koopers optewekken.

De regeeringsform zou geen minder onderzoek dan de koophandel verdienen; dan geduurende mijn verblijf in Kamfchatka welkers rechtbanken allen aan die van Okotsk onderhevigzijn, zo als ik reeds opgegeeven heb, ben ik reeds in ftaat geweest van omtrent dit onderwerp vrij uitgebreide aantekeningen (t~) optezamelen; mij blijft nog overig, wat van nader bij de krijgstucht van de bezetting, en het beftier van de ftad, het

welk

(/) Ziet het eerded«el, Bladz. 119.. en*.