Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit Kamfchatka naar Frankrijk. 265

pe praauw; één man beftierde dezelve alleen , hij bood mij berkenfchors aan, die hij in de nabuurige bosfchen had afgeplukt; mijne foldaaten verzogten mij dadelijk dat ik daar van koopen zou, om ons vaartuig mêe te overdekken; mijn koopman was een Toungousfer, hij behoorde tot een huisgezin het welk zich op den linker oever neergezet had («). Jk verzuimde deeze fchoone gelegenheid niet om dit volk van nadei bij te leeren kennen; ik liet.dan mijn lèhuit aan den regter oever vast maaken, en ging alleen var Golikoff verzeld, in het fchuitje van den Toun gousfer over, die even zo vergenoegd was als ik, over het bezoek dat ik bij zijne naastbeftaandei ging afleggen,

Al aanftond trok de gedaante en de ligtheit hunner praauwen mijne aandagt; zeer afgeronc vertoonen ze weinig oppervlakte, het geen zi aan omflaan onderhevig maakt; het beloop var het fchuitje is van latwerk, de boorden zijn vai genaaide en geteerde berken fehors, en de twei einden worden langzamerhand naauwer en ein

di

(jn) Hij verhaalde mij dat de boorden van de Léna aa dien kant, door verfchillende horden van zijne landsgenoc ten bewoond waaren. Ik moet hier bijvoegen, dat d Toungousfen en de Lamouten als een en dezelfde nati pnnen befchonwd worden.

R 5

1788*

Julij. van den 14. tot den 29.

Vaart op de Lena.

ting van een Toungousfer.

1

| Toungous* . fche praau' wen.

I

I . 1

Sluiten