Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI AAN DEN LEEZER.

Behalven dit, verzamelde ik op myne lange reizen iets ■, dat noch koningen kunnen fchenken, noch

rykdommen koopen. gezondheid «fl

vergenoeging! De eer[le , door lichaamsoef'eninge en maatigheid; de andere, door overtuigd te zyn, dat hy, die het hoofd kan opfleeken onder ongelukken en beledigingen, hoe grievende ook, welke hy niet kon voorkomen, een gelukkiger man is, dan de zodanigen, die de wetten, welke zy gefchikt waren te befchermen, Jchenden door daaden van de fchreeuwendjle onrechtvaardigheid, het zy dezelve voortkomen uit perfoonlyken haat, of uit ftaatkundige vooroordee-

len: want waarin, en waar , eindigen alle dee-

ze waereldfche beuzeiingen? In droefheid,

ziekte, en den dood. ——— O wdfpreekende, „ regtvaardige , en magtige d o o d ! Dien niemand raad k-nde geeven, hebt gy overtuigd; dat nie„ mand dorst ondernemen, hebt gy uitgevoerd; en ,, dien al de w.-ereld vleide, hebt gy alleen veracht „ en uit de waereld gefloten; gy hebt alle vergezochte „ grootheid , allen hoogmoed, wreedheid, misdaadig„ heid, en ftaatzucht van den mensch byeen getrok„ ken, en ze bedekt met deeze twee kleine Woorden (*):

,, hic jac et."

(*) Woorden, van Sir waltf. r raleigh, eenen der beste en grootfte mannen, welke dit Koningryk [Engeland] immer voortbragt j —— evenwel ftierf hy op een fchavot!

ii ic jat-et pu. thicknessr.

REIS

Sluiten