Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV, BRIEF. 23

wat zy tegenwoordig zyn. Toen ik hen bezocht, wandelden zy in de bioemryke paden der Natuure; nu, vreeze ik, betreeden zy de befmette wegen des bloeds. Misfchien waren de Indiaanfche Inboorlingen van America, van alle onbefchaafde Volkeren onder de Zonne , de allermenschlykfte; ik hebbe wel honderd blyken van hunne mensch-

lievendbeid en oprechtheid gezien. Wanneer

eens te Savannah in Georgia een blanke door den beul gegeesfeld werd, om dat hy eene Indiaanfche Vrouw kwalyk behandeld had, zag ik tomo chachi, den Koning der Indiaanen , tusfchen den misdaadigen en den fcherprechter intreeden , zeggende : „ geesfel my , niet hem.'' Het is

waar, de Koning was de klaager, maar de man had eene veel geftrenger kastyding verdiend. Deeze was een Wilde Koning. Christen Koningen bekommeren zich, maar al te dikwyls, niet wie 'er gegeesfeld worde, als zy zeiven flechts de fmart mogen ontwyken. Daar ik gefprokön hebbe van de menschlievendheid der Americaanfche Indiaanen , zal het misfchien—den Leezer, in de tegenwoordige dagen, vreemd voorkomen, wanneer hy hoort, welk eislyk gebruik Koningen nu (op christelykcezach) van den Tomahawk (*) maaken onder onze ongelukkige Landgenooten , daar noch man , noch vrouw , noch kind , die binnen het bereik van hun vilmes (f) komt, kan ontfnappen.

Het

(+) [Eene Iiidinanfchc Strydbyl.]

(■>•) [Scalplpg kr,;re, Iiebbe ib niet beter wceïcn te vertaalcn. Het

B 4

Sluiten