is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Frankrijk en Spanje.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXII. BRIEF. 113

LXII. BRIEF.

calais.

f~\p onzen wech herwaards , bragten wy twee of ^drie dagen door te Chantilly, een der vyftig Ckdteaux (*), welke den Prinfe van condé toebehooren. Want, fchoon wy deeze vermaakelyke plaats, eenige jaaren geleden, twee of driemaalen bezocht hadden, is daar evenwel, behalven derzelver natuurlyke fchoonheden, altoos iets nieuws. Edne plek, in het byzonder, vonden wy behaaglyk, ja vleiende voor eenen Engelschman. Zy word ïljle d' Amour (f) genoemd, waarin fommige met riet gedekte hutten zyn,'een watermolen, een tuin, een heesterboschje, enz, in den Engelfchen fmaak, en alles is, in allen opzichte, wel uitgevoerd. Het zuivelhuis is net, en de melkmeid, die 'er, zo wel als de molenaar, haare kleine hoeve heeft, niet lelyk. Er is ook een fpeelhuis om thee te drinken, eene billiardkamer, eene eetkamer, en

ee-

(*) [De Engelfche Schryver heeft hier het Franfche woord gehouden , gelyk hy wel meer doet. Ik ben hem hier in doorgaans gevolgd, te meer, dewyl het FranfcheChateau meer dan eene betekenis heeft, als betekenende niet alleen een Kajieel, maar ook een aanzienlyk /Jaren-huis, en ten pletten lande, dewyl deeze in de middel-eeuwen inderdaad meestal verfterkte plaatzen waren. De laatfte zin is zekerlyk hier de rechte; maar was eerder eene omfchryving dan veriatüng.]

Cf) ÏEiland der Liefde.]

UI. deel. H