is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Frankrijk en Spanje.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n6 LXII. BRIEF.

en bragt vermogen genoeg mede voor twee of drie.

De Hertogin van bourbon droeg een kapfel, dat eerder laag dan hoog was, en zonder eenige pluim of blankelf el, zo veel ik kon bemerken. Het kapfel der Prinfesfe van monaco was even eenvoudig; de twee overige Dames, welker rang ik my niet herinnere, droegen zwarte kapfels en hoog opgefierde hoeden. Daar waren aan tafel gezeten acht perfoonen, en, zo ik geloove, werden zy opgepast door omtrent vyf- en twintig bedienden, zo met als zonder lievery.

Op den volgenden dag werden wy toegelaten tot het bezigtigen van dés Prinfen Verzamelinge van Zeldzaamheden van Natuure en Kunst: en, dewyl ik myn oogmerk te kennen gaf om eenig Verhaal van myne Reize in het licht te geeven, behaagde het den Prinfe my zo veel tyd te geeven, als ik zelve verkoos, tot het onderzoeken van zyne zeer groote en kostbaare Verzamelinge, onder welke een kasje is met gouden medaillons, ten' getale van twee- en zeventig, van de Koningen van Frankryk, volgens de orde der opvolgiuge, eene groote verfcheidenheid van vogels en dieren, ertzen, mynftolFen , verfteende dingen, tdelgeftcenten , camcos , enz. 'Er is ook een keurig cabinet, onlangs den Prinfe vereerd door den Koning van Denemarken; en naast hetzelve ftond eene allertreffendfte afbeelding, in wasch, van een gefchenk het geen men zegt aan eene onlangs overledene ongelukkige Koningiune te zyn opgt-

discht: