is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Frankrijk en Spanje.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXII. BRIEF. 117

discht: het is het hoofd en de rechterhand van den Graave str.uf.nsee, zo als dezelve gebootzeerd zyn na de uitvoering van het vonnis. Het hoofd en de hand liggen op eene zilveren fchotel, niet het bloed, en de bloedvaten ook; wel uitgevoerd. Zekerlyk werd nimmer iets zo droevig entevens zo fchoon gemaakt. Ik tarte het fcherpstzieude oog, om het, hoe zeer ook van naby (onderfteld zynde dat' het hoofd op een kusfen lag in een bed) van de natuure te onderfcheiden: en noch Juffrouw wright, noch iemand van de werkers in wasch, welken ik ooit gezien hebbe, moeten zich verbeelden, dat zy in die kunst het tiende gedeelte der volmaaktheid bezitten, welke

de man heeft, die dit hoofd maakte. Hoe

droevig ook het onderwerp moge weezen, konde ik de verzoeking niet wederftaan van verlof te vraagen om 'er een namaakfel van te neemen; en, gelukkiglyk, vernam ik, dat de man, die het gemaakt had,toen te Parys was. En hy heeft

zyn werk voor my niet minder volmaakt uitgevoerd dan het geen hy voor den Prinfe gemaakt had. Ik ben dus byzonder geweest in van dit kunstfhik te fpreeken, om dat ik het 'waagen durve te zeg. gen, dat het niet alleen in zyne foort wel uitgevoerd, maar een der volmaaktfte misleidingen is, welke men ooit gezien heeft.

. Wanneer gy, of iemand anders der Juffrouwen en Heeren, welke dit myu gering werk met hunne naamen vereerd hebben, of iemand van derzelver vrienden en bloedverwanten, langs deezen wech H 3 rei-