Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERIGT van

len tegeneezen is, dat men met de Kinderen, of het opkoomence geflagt een begin maake, en de ziele in haaren ftaat van kindsheid neeme en vorme, wanneerze onbezwalkt, en vatbaar en gevoelig is voor alle indrukzelen ; dat men hun hunne pligten en toekomend belang op eene wyze vertoone, die eerder zal fchynen te bedoelen, om hen te vermaaken, dan te onderwyzen dat men hunne aandagc opwekke door afbeeldzels en fchilderien, en hunne aandoeningen opwakkere door zodanige korte Gefchiedenisfen , welke bekwaam zyn om hun vermaak toe te brengen, en in hunne tedere Zielen gevoelens van Godsdienst, Regtvaardigheid, Eere en Deugd in te prenten; zo heeft hy, door zyne reeds in'tligt gegevene werkjes, zyne hartelykheid en y ver, en door zyne korte Lesfen over de Natuurkunde , welker Vertaalinge wy hier ten nutte van onze Nederlandfchejeugd te voorfchyn doen koomen, zyne bekwaamheid inzonderheid betoont, om dit goed en nuttig werk op eene verftandige wyze te onderfteunen, en kragtdaadig te bevorderen ; als welke hy zo klaar en tevens op zulk eene aangenaame wyze ingerigt, en zo wel naar de bevattingen,

be-

Sluiten