is toegevoegd aan uw favorieten.

Philosophie der tollen en ballen, of Het Newtoniaansche zamenstel van wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

©p Plantgewassen. 95

De Planten vereifchen insgelyks tot hun Voedzel zo wel L,ugt als eene Omloop van deze voedende Sappen; want zy waasfemen zo wel uit als de Dieren, en vereifchen tot die uitwaasfeminge frisfche Lugt, en zelfoefening; nademaal wy weeten, dat Planten, die altyd in een beflotene plaatze gehouden worden, nooit tot volmaaktheid willen koomen. En dat zy uitwaasfemen zo wel als de Dieren, is baarblykelyk uit het voorengemeld voorbeeld van de Mtmte, groei jende in Bron water; want indien niet het honderfte gedeelte van het door de Plant opgenomen Water, een gedeelte van de Plant zelve wordt, moet al het overige uitgewaafemd worden door de zweetgaten, of onbegrypelyke kleine holligheden in den Bést of Bladen. Dit brengt my een bevel in gedagten, zeide Juffrouw Caroline,welken Mylord de Markgraaf aan my gaf, van nooit in dcTaxis te zitten; want de ftoffe door deTaxis uitgewaasfemd, zeide hy, is fchaadlyk of verdervelyk, en zal u ziek maaken. Eh ik geloove, dat dit de reden was, dat hy order gaf om dien ouden Boom uit te roeijen.

Maar eilieve, myn Heer, hoe en op wat wyze kunnen de Planten uitwaasfemen? om dezelve reden, Mejuffrouw, en mogelyk op dezelve wyze als de Dieren, antwoordde de Philofoof. Het wordt waarfchynelyk veroorzaakt door de hitte ; want wy weeten, datzy overvloediger in den Zomer uitwaasfemen dan in den Winter; ja wanneer dit groeizaam be« ginzel lang door de koude is tegengehouden geworden, breekt het met zulk eene kragt uit»

wan-