is toegevoegd aan uw favorieten.

Toetsteen van het oprecht zielzaligend geloove in Christus Jezus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 a )

daar geboden, dat is, geëischt word, Hebr. 12, 20. Zié daar telkenshet woord van onmagt daar by gevoegd, zo dat zy niets kunnen doen; het welk onmogelyk waar konde zyn , indien de Heere niet meer eischte als de mensch in zyn magt heeft; en zo zoude dan de Heere (het zy met eerbied gezegd) een leugen geleerd hebben, maar neen , verre zy God van zulke godloosheid, ende den Almachtige van zulken onrecht, Job 34■, 10. Want die zig tegen deze leere der waarheid, van des menfche onmagt, ten geestelyken goede, aankanten, die wil God als leugenfprekers verdoen, cn van zulke lieden de-s zielen bloeds ende des bedrogs heeft de Heere een grouwel, Pfalm 5, 7. Maar, de oprechte vroomen leeren deze goddelyke waarheid by bevindinge kennen, hartelyk en gemoedelyk te genieten, en heilig en waardiglyk te bewandelen, door Christus die haar kracht geeft, Philip. 4,13. En dat alles tot roem van de vrye genade, tot troost van haare ziele, en tot ftichtinge van haaren naasten.

Frage. Maar, zou door de natuurkrachten niet kunnen uitgewerkt worden', zig van kwaad goed te maaken, en dan en niet eerder, Gode te kunnen behaagen?

Antw. Neen, want die zig van kwaad goed maakt om God te kunnen dienen , die hadde zig zelve van dood levendig, en van blind ziende gemaakt; het welk tegen de fchriftuur ende de natuur ftryd; zelvs om natuurlyke doden op te wekken, wierd er een goddelyke kracht vereischt, Luc. 7, 14, 15; Joh. 11, 43- En daar hebben de dooden zeiven niets toe gedaan, noch zulks van den Heere begeerd : tot het lighaamelyk ziende maaken der blinden, wierd Gods kracht ook al toe vereischt, Matth. 9, 28, 29; Joh. 9, 7.

Vrage. Is het ook aan meer dingen kenbaar ? Antw. Ja, om dat de geenen die het geestelyk leeven misfen , het zelve niet begeeren, niet alleen, maar dat zy het haaten en vervolgen en zoeken uit te roeien en uit te blusfen: zo heeft Kaïn zyn haat aan zynen broeder Abel betoond , Gen. 4, 8. Korach , Dathan en Abiram

fton-